Nederlands:

De christen denkt niet dat God van ons zal houden omdat we goed zijn, maar dat God ons goed zal maken omdat Hij van ons houdt. - C. S. Lewis

 

 

English:

The Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. - C.S. Lewis

 

 

 

Deutsch:

Der Christ glaubt nicht, dass Gott uns liebt, weil wir gut sind, sondern dass Gott uns gut machen wird, weil er uns liebt. - C.S. Lewis

 

 

Français:

Le chrétien ne pense pas que Dieu nous aimera parce que nous sommes bons mais que Dieu nous rendra bons parce qu'il nous aime. - C.S. Lewis

 

 

 

Español:

El Cristiano no piensa que Dios nos amará porque somos buenos, sino que Dios nos hace buenos porque nos ama. - C.S. Lewis.

 

 

 

Italiano:

Il cristiano non pensa che Dio ci amerà perché siamo buoni, ma che Dio ci renderà buoni perché ci ama. - C.S.. Lewis

 

 

Portugués:

O cristão não pensa que Deus nos amará porque somos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos ama. - C.S. Lewis