Nederlands

1505 Als een man denkt dat hij niet verwaand is, is hij inderdaad erg verwaand. - CS Lewis

1506 Als God ons vergeeft, moeten we onszelf vergeven, anders is het alsof we onszelf oprichten als een hoger tribunaal dan Hij. - CS Lewis

1507 Als God alle dwaze gebeden die ik in mijn leven heb gedaan had verhoord, waar zou ik dan nu zijn? - CS Lewis

1508 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. - Mattheüs 28:18 (HSV)

1510 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. - Matteüs 10:39 (HSV)

1511 God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. - Romeinen 1:20 (HSV)

1512 Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. - Romeinen 1:20 (HSV)

1513 He who has God has everything; he who has everything but God has nothing. - Saint Augustine

1514 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg. - Spreuken 3:5-6 (HSV)

1515 Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. - Filippenzen 4:6 (HSV)

1516 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. - Romeinen 8:28 (HSV)
1517 Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. - 1 Petrus 5:7 (HSV)

1518 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. - Jozua 1:9 (HSV)

1519 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. - Matteüs 11:29-30 (HSV)

1520 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. - Filippenzen 4:13 (HSV)

1521 God komt dikwijls op bezoek, maar meestal zijn we niet thuis.

1525 “Turn to me and be saved,all the ends of the earth! For I am God, and there is no other. - Isaiah 45:22

1526 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. - LUKE 21:28

 

 

 

 

 

English

2505 If a man thinks he is not conceited, he is very conceited indeed. - C.S. Lewis

2506 I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him. - C.S. Lewis

2507 If God had granted all the silly prayers I’ve made in my life, where should I be now? - C.S. Lewis

 

Deutsch

3505 Wenn jemand denkt, er sei nicht eingebildet, ist er in der Tat sehr eingebildet. - C.S. Lewis

3506 Wenn Gott uns vergibt, müssen wir vergeben, sonst ist es so, als würden wir uns als höheres Tribunal als er aufstellen. - C.S. Lewis

3507 Hätte Gott all die dummen Gebete erhört, die ich mein Lebtag an ihn gerichtet habe, wo wäre ich jetzt? - C.S. Lewis

 

Francais

4505 Si un homme pense qu'il n'est pas prétentieux, il est vraiment très prétentieux. - C.S. Lewis

4506 Si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Sinon, c'est presque comme si nous nous positionnons dans un tribunal supérieur à lui. - C.S. Lewis

4507 ??

 

Espanol

5505 Si un hombre piensa que no es engreído, en verdad es muy engreído. - C.S. Lewis

5506 Creo que si Dios nos perdona, debemos perdonarnos a nosotros mismos. De lo contrario, es casi como establecernos como un tribunal más alto que Él. - C.S.Lewis

5507 Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? - C.S.Lewis

 

Italiano

6505 Se un uomo pensa di non essere presuntuoso, è davvero molto presuntuoso. - C. S. Lewis

6506 Penso che se Dio ci perdona dobbiamo perdonare noi stessi. Altrimenti, è quasi come erigere noi stessi come un tribunale più alto di Lui. - C.S. Lewis

6507 Se Dio avesse esaudito tutte le preghiere stupide che ho fatto nella mia vita, dove sarei adesso? - C.S. Lewis

 

Portuges

7505 Se um homem pensa que não é vaidoso, ele é realmente muito vaidoso.- C.S. Lewis

7506 Acho que se Deus nos perdoa, devemos nos perdoar. Caso contrário, é quase como nos colocarmos como um tribunal superior a ele. - C.S. Lewis

7507 Se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que fiz em minha vida, onde eu estaria agora? - C.S. Lewis