9 ansichtkaarten Nederlands

Gratis
€0.00

1) Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. - Johannes 3:16 (HSV)

2) Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. - Johannes 14:6 (HSV)

3) Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. - Filippenzen 4:13 (HSV)

4) Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij, Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. - Psalm 23:4 (HSV)

5) Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. - Matteüs 11:28 (HSV)

6) De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. - Psalm 23:1-2 (HSV)

7) En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. - Johannes 6:35 (HSV)

8) Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. - Johannes 14:27 (HSV)

9) Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. - Matteüs 6:33 (HSV)